Szkolenie było przeznaczone dla pracowników przychodni zdrowia ALFA w Krynicy – Zdrój. Rozpoczęło się 30.08.2019 r. a zakończyło się 07.09.2019 r. i obejmowało 24h zajęć teoretyczno – praktycznych.

Głównym celem szkolenia było przygotowanie uczestników szkolenia do poprawnego wykonywania i analizy badania EKG, a także  pogłębienie i aktualizacja wiadomości oraz umiejętności z zakresu rozpoznawania i postępowania w zaburzeniach rytmu serca u osób dorosłych

Główne zagadnienia kursu:

  1. Podstawy elektrokardiografii
  2. Krzywa EKG
  3. Przesuw papieru
  4. Załamki i odstępy
  5. Przygotowanie pacjenta i wykonanie badania EKG
  6. Ocena zapisu EKG
  7. Rozpoznanie pacjenta z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca i prawidłowe postępowanie ratownicze.
  8. Wykorzystanie interpretacji EKG we wsparciu diagnostyki stanów nagłych pochodzenia internistycznego w opiece przedszpitalnej.

Grupa szkoleniowa liczyła 5 osób. Warunkiem ukończenia szkolenia była obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć.

Na ocenę końcową składały się oceny z testu sprawdzającego wiedzę kursanta związaną z tematyką szkoleniową, który został przeprowadzony bezpośrednio po zajęciach teoretyczno- zawodowych (po Module II), oraz ocena z zajęć praktycznych.

Szkolenie zakończyło się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów.

Usługa szkoleniowa została wykonana należycie przez Fundację Silver Economy w okresie sierpień  2019 r. – wrzesień 2019 r., co zostało potwierdzone wysokimi Rekomendacjami

Diagnoza potrzeb