Szkolenie przeznaczone było dla pracowników przychodni zdrowia ALFA w Krynicy – Zdrój rozpoczęło się 15.10.2019 r. a zakończyło się 28.10.2019 r. Obejmowało 48h zajęć teoretyczno – praktycznych.

Głównym celem szkolenia było przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego radzenia sobie z wymagającym pacjentem, podniesienie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, a także świadomości wśród pracowników szpitali, w szczególności wśród personelu pielęgniarskiego. Przedmiotem największej troski są urazy pleców i nadwerężenia barków – oba te rodzaje urazów mogą być w poważnym stopniu osłabiające. Wykazano, że pielęgniarstwo jest jednym z zawodów najbardziej narażających na ból w dolnej części pleców. Podstawowymi przyczynami MSD są zadania związane z przemieszczaniem pacjentów, takie jak podnoszenie ich, przenoszenie i zmienianie ich pozycji.

Główne zagadnienia kursu:

  1. Komunikacja interpersonalna z pacjentem i jego rodziną /opiekunem oraz zespołem terapeutycznym.
  2. Zasady motywacji pacjentów do pomocy w trakcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
  3. Ergonomia miejsca pracy
  4. Metody przenoszenia ręcznego
  5. Metody przenoszenia przy użyciu lekkiego sprzętu do przemieszczania pacjenta
  6. Metody przenoszenia przy użyciu ciężkiego sprzętu do przemieszania pacjenta podstawy RKO
  7. Superwizja pracy pielęgniarskiej i opiekuńczej – przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego
  8. Komunikacja interpersonalna z pacjentem jego rodziną /opiekunem oraz zespołem terapeutycznym.

Grupa szkoleniowa liczyła 5 osób. Warunkiem ukończenia szkolenia była obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć.

Na ocenę końcową składały się oceny z testu sprawdzającego wiedzę kursanta związaną z tematyką szkoleniową, który był przeprowadzony bezpośrednio po zajęciach teoretyczno- zawodowych (po Module III), oraz ocena z zajęć praktycznych.

Szkolenie zakończyło się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów.

Usługa szkoleniowa została wykonana przez Fundację Silver Economy należycie w okresie 15.10. 2019 r.- 28.10.2019 r., co zostało potwierdzone wysokimi Rekomendacjami

Diagnoza potrzeb