W terminie od 01.07 do 05.07.2020r został przeprowadzony Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  Kurs został przeznaczony dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzeczu łącznie uczestniczyły w nim 3 osoby w ramach Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Bony szkoleniowe dzięki którym uczestnicy uzyskali 85% dofinansowania.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich zespołom państwowego ratownictwa medycznego.

Główne zagadnienia kursu

Moduł I Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne

Moduł II              Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

Moduł III             Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu

Moduł IV             Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe

Moduł V              Poszkodowany nieprzytomny

Moduł VI             Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)

Moduł VII           Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną

Moduł VIII          Wstrząs

Moduł IX             Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie

Moduł X              Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn

Moduł XI             Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru

Moduł XII            Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

Moduł XIII          Ewakuacja ze strefy zagrożenia

Moduł XIV          Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Moduł XV            Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Pierwsza pomoc – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czynności pierwszej pomocy zmierzają do osiągnięcia trzech podstawowych celów:

  • ochrony ludzkiego życia,
  • ograniczania skutków obrażeń lub choroby,
  • przygotowania do dalszego postępowania specjalistycznego.

W nieszczęśliwych wypadkach i w schorzeniach przebiegających ostro często o dal­szych losach osoby poszkodowanej decydują pierwsze minuty, a można by rzec – pierw­sze sekundy. Szybka i właściwa pomoc, na miarę własnych umiejętności i wiadomo­ści, ale udzielona w sposób natychmiastowy, może przyczynić się do uratowania życia i zdrowia innemu człowiekowi. Osoba poszkodowana znajdująca się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia to osoba, której podstawowe funkcje życiowe, takie jak krążenie i oddychanie uległy zaburzeniu w następstwie wypadku, urazu lub choroby o ciężkim przebiegu

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy  to najbardziej rozbudowany kurs, który może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. KPP daje więc większą wiedzę niż podstawowy kurs pierwszej pomocy, nie jest on jednak równoznaczny z wiedzą ratownika medycznego.

Na ocenę końcową składały się oceny z testu sprawdzającego wiedzę kursanta związaną z tematyką szkoleniową, który został przeprowadzony bezpośrednio po zajęciach teoretyczno- zawodowych, oraz ocena z zajęć praktycznych.

Szkolenie zakończyło się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów. Ponadto uczestnicy otrzymują tytuł RATOWNIKA, dzięki któremu mogą współpracować ze specjalistycznymi służbami i stają się uprawnieni do udzielania medycznej pomocy na poziomie KPP.

Diagnoza potrzeb