Fundacja Silver Economy zrealizowała 40 godzinny kurs,, Doskonalący kurs dla pracowników ochrony i mienia ‘’dla 19 osób w terminie 04.07 do 08.07.2018r. w Krakowie  Warunkiem ukończenia szkolenia była obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć. Szkolenie zakończyło się nabyciem kwalifikacji zawodowych i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów. Został dofinansowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 80%.

Kurs doskonalący kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia.

Program:

 1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:
 2. Ustawy o ochronie osób i mienia
 3. Ustawy o broni i amunicji
 4. Uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków przymusu, bezpośredniego lub broni palnej
 5. Odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
 6. Odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Tematyka określona w pkt. I w minimalnym łącznym wymiarze 4 godzin jest realizowana w formie wykładów.

 • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:
 • Zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń
 • Praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED

Tematyka określona w pkt. II w minimalnym łącznym wymiarze 8 godzin jest realizowana w formie wykładów i zajęć praktycznych

 • Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:
 • Zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy
 • Technik i postaw strzeleckich
 • Strzelania z pistoletu, pistoletu maszynowego

Tematyka określona w pkt. III w minimalnym łącznym wymiarze 12 godzin jest realizowana w w formie zajęć praktycznych

 • Samoobrona i techniki interwencyjne z zakresie:
 • Postawy i poruszania się w walce
 • Technik wprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania
 • Padów i przewrotów w walce wręcz
 • Sprowadzania do parteru z wykorzystaniem : podcięć, chwytów za głowę lub nogi
 • Chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych
 • Uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń
 • Miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania
 • Technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób
 • Posługiwania się pałką służbową.
 • Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie :
 • Technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej
 • Technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór; Dziennik Ustaw -3-poz.103
 • Oborny przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami
 • Obrony przed zagrożeniem bronią palną
 • Podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.