Szkolenia zakończone

Zaburzenia rytmu serca, zasady wykonania i analizy EKG zwiększające skuteczność podejmowanych decyzji terapeutycznych

Szkolenie było przeznaczone dla pracowników przychodni zdrowia ALFA w Krynicy – Zdrój. Rozpoczęło się 30.08.2019 r. a zakończyło się 07.09.2019 r. i obejmowało 24h zajęć teoretyczno – praktycznych.

Głównym celem szkolenia było przygotowanie uczestników szkolenia do poprawnego wykonywania i analizy badania EKG, a także  pogłębienie i aktualizacja wiadomości oraz umiejętności z zakresu rozpoznawania i postępowania w zaburzeniach rytmu serca u osób dorosłych

Główne zagadnienia kursu:

 1. Podstawy elektrokardiografii
 2. Krzywa EKG
 3. Przesuw papieru
 4. Załamki i odstępy
 5. Przygotowanie pacjenta i wykonanie badania EKG
 6. Ocena zapisu EKG
 7. Rozpoznanie pacjenta z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca i prawidłowe postępowanie ratownicze.
 8. Wykorzystanie interpretacji EKG we wsparciu diagnostyki stanów nagłych pochodzenia internistycznego w opiece przedszpitalnej.

Grupa szkoleniowa liczyła 5 osób. Warunkiem ukończenia szkolenia była obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć.

Na ocenę końcową składały się oceny z testu sprawdzającego wiedzę kursanta związaną z tematyką szkoleniową, który został przeprowadzony bezpośrednio po zajęciach teoretyczno- zawodowych (po Module II), oraz ocena z zajęć praktycznych.

Szkolenie zakończyło się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów.

Usługa szkoleniowa została wykonana należycie przez Fundację Silver Economy w okresie sierpień  2019 r. – wrzesień 2019 r., co zostało potwierdzone wysokimi rekomendacjami.

Diagnoza potrzeb EKG

Specjalistyczny kurs z zakresu technik postępowania z pacjentem w celu zapobiegania chorobom mięśniowo-szkieletowym u pracowników służby zdrowia rozszerzony o tematykę pracy z osobami przewlekle chorymi i/lub chorymi z stanach terminalnych

Szkolenie przeznaczone było dla pracowników przychodni zdrowia ALFA w Krynicy – Zdrój rozpoczęło się 15.10.2019 r. a zakończyło się 28.10.2019 r. Obejmowało 48h zajęć teoretyczno – praktycznych.

Głównym celem szkolenia było przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego radzenia sobie z wymagającym pacjentem, podniesienie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, a także świadomości wśród pracowników szpitali, w szczególności wśród personelu pielęgniarskiego. Przedmiotem największej troski są urazy pleców i nadwerężenia barków – oba te rodzaje urazów mogą być w poważnym stopniu osłabiające. Wykazano, że pielęgniarstwo jest jednym z zawodów najbardziej narażających na ból w dolnej części pleców. Podstawowymi przyczynami MSD są zadania związane z przemieszczaniem pacjentów, takie jak podnoszenie ich, przenoszenie i zmienianie ich pozycji.

Główne zagadnienia kursu:

 1. Komunikacja interpersonalna z pacjentem i jego rodziną /opiekunem oraz zespołem terapeutycznym.
 2. Zasady motywacji pacjentów do pomocy w trakcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 3. Ergonomia miejsca pracy
 4. Metody przenoszenia ręcznego
 5. Metody przenoszenia przy użyciu lekkiego sprzętu do przemieszczania pacjenta
 6. Metody przenoszenia przy użyciu ciężkiego sprzętu do przemieszania pacjenta podstawy RKO
 7. Superwizja pracy pielęgniarskiej i opiekuńczej – przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego
 8. Komunikacja interpersonalna z pacjentem jego rodziną /opiekunem oraz zespołem terapeutycznym.

Grupa szkoleniowa liczyła 5 osób. Warunkiem ukończenia szkolenia była obecność na nie mniej niż 80% godzin zajęć.

Na ocenę końcową składały się oceny z testu sprawdzającego wiedzę kursanta związaną z tematyką szkoleniową, który był przeprowadzony bezpośrednio po zajęciach teoretyczno- zawodowych (po Module III), oraz ocena z zajęć praktycznych.

Szkolenie zakończyło się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów.

Usługa szkoleniowa została wykonana przez Fundację Silver Economy należycie w okresie 15.10. 2019 r.- 28.10.2019 r., co zostało potwierdzone wysokimi rekomendacjami.

Diagnoza potrzeb Specjalistyczny kurs

Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat.

Inicjatywa MAŁOPOLSKIE TALENTY jest rezultatem współpracy partnerskiej między Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a podmiotami z całego województwa wpisującymi się w działalność edukacyjną, tworzącymi Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych

W ramach projektu Małopolskie Talenty Fundacja Silver Economy zrealizowała usługi szkoleniowe w formie warsztatów dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) w zakresie kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. zajęcia dla nauczycieli języka angielskiego, zajęcia dla nauczycieli matematyki, zajęcia dla nauczycieli WOS/przedsiębiorczości, zajęcia dla nauczycieli informatyki/technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Fundacja Silver Economy w ramach umowy zapewniła kadrę szkoleniową zgodną z warunkami zamówienia. Do ich zadań należało: przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli CWUZ zgodnie ze scenariuszemi i harmonogoramami oraz przygotowanie prezentacji i materiałów dydaktycznych do zajęć, zgodnie z wymogami. Zajęcia odywały się w 15 grupach ok 20 osobowych w Krakowie. Celem zajęć było przygotowanie kadry nauczycielskiej do projektowania i prowadzenia zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) w obszarze czterech kometencji kluczowych: matematyczno – przyrodnicze, język angielski, przedsiębiorczość, technologie informacyjno – komunikatywne.

I edycja była realizowana w okresie od IX.2019 r. do XI. 2019 r.

Dotyczy pierwszej grupy:

 • Język angielski w  terminie: 28-29.09.2019 r., 12-13.10.2019 r.,  26.10.2019 r. na łączną liczbę godzin: 42
 • Matematyka w terminie:  28-29.09.2019 r., 12-13.10.2019 r., 26.10.2019r. na łączną liczbę godzin: 42
 • TIK  w terminie: 28-29.09.2019 r., 12-13.10.2019 r., 26.10.2019 r. na łączną liczbę godzin: 42

Dotyczy drugiej grupy:

 • Język angielski w terminie: 5-6.10.2019 r., 19-20.10.2019 r., 16.11.2019r. na łączną liczbę godzin: 42
 • Matematyka w terminie: 5-6.10.2019 r.,  19-20.10.2019 r., 16.11.2019 r. na łączną liczbę godzin: 42
 • Przedsiębiorczość  w terminie: 5-6.10.2019 r., 19-20.10.2019 r., 16.11.2019 r. na łączną liczba godzin : 42
 • TIK  w terminie: 5-6.10.2019 r., 19-20.10.2019 r., 16.11.2019r. na łączną liczba godzin: 42

Usługa szkoleniowa została wykonana należycie w okresie IX.2019 r. – XI.2019 r., co zostało potwierdzone stosownymi referencjami.

Kolejne edycje będą realizowane w roku następnym.

Diagnoza potrzeb język angielski

Diagnoza potrzeb matematyka

Diagnoza potrzeb przedsiębiorczość

Diagnoza potrzeb TIK

Ocena testów uczniów zdolnych

W ramach projektu Małopolskie Talenty Fundacja Silver Economy zrealizowała usługę oceny testów uzdolnień uczniów z  zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczość, TIK z wykorzystaniem testów diagnostycznych.

Testy diagnostyczne są przeprowadzane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Testy diagnostyczne mają charakter psychologiczny i zostały opracowane do etapu edukacyjnego i obszaru kształcenia co oznacza, ze ten sam test piszą uczniowie wszystkich klas danego etapu – uczniowie klas IV-V szkoły podstawowej piszą test dla szkoły podstawowej etap I, uczniowie klas VI-VII szkoły podstawowej piszą test dla szkoły podstawowej etap II, uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej piszą testy przeznaczone dla tego etapu.

Fundacja Silver Economy  zapewniła nauczycieli, którzy dokonali analizy w dwóch terminach:

Pierwszy termin: od 24.06.2019 r. do 24.07.2019 r. Fundacja dokonała oceny testów z zakresu:

Język angielski – 1539

Matematyka – 1391

Przedsiębiorczość – 903

Technologie informacyjno-komunikacyjne – 428+1

Łącznie 4262 testy.

Drugi termin: od 01.102019 r. do 18.10.2019 r. Fundacja dokonała oceny testów z zakresu:

Język obcy – 60

Matematyka – 75

Przedsiębiorczość – 23

Technologia informacyjno- komunikacyjna – 26

Łącznie 184 testy.

Zamówienie na świadczenie usługi oceny testów uzdolnień uczniów z  zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczość, TIK zostało zrealizowane w terminie czerwiec 2019  – październik 2019 r.

Za należyte wywiązanie się z umowy Fundacja Silver Economy otrzymała referencje potwierdzające wysoką jakość zrealizowanego zamówienia.

Letnia Szkoła Młodych Talentów

Fundacja Silver Economy w ramach projektu Małopolskie Talenty przeprowadziła w okresie od 24 czerwca do 28 czerwca 2019r. zajęcia dla uczniów zdolnych w ramach Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT), w tym:

 • zapewniła kadrę do zajęć, a także zrealizowała 375 godzin dydaktycznych zajęć w 15 grupach z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. język angielski, matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczość, technologie informacyjno- komunikacyjne  oraz 225 godzin dydaktycznych zajęć w 15 grupach z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych
 • zabezpieczyła sale wraz z wyposażeniem i materiałami biurowymi na 382 godziny zegarowe i 30 minut do zajęć z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych oraz na 232 godziny zegarowe i 30 minut do zajęć z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych.

Usługa na przeprowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych w ramach Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) została wykonana należycie, za co Fundacja Silver Economy otrzymała referencje potwierdzające prawidłowe zrealizowanie zamówienia.

Forum Młodych Talentów

Realizacja  usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu wykładów oraz na moderowaniu spotkań w ramach Forum Młodych Talentów dla uczniów i nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych ( CWUZ) , w projekcie Małopolskie Talenty.

Forum Młodych Talentów to duże wydarzenie inspirująco-edukacyjne dedykowane uczestnikom zajęć w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych. Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz pobudzania inspiracji i motywacji u uczniów. To również doskonała okazja do utrwalenia wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych i zachęta do dalszego rozwoju swoich talentów. Taka formuła pozwoli także małopolskim uczniom poczuć się częścią wyjątkowej społeczności. Odbywać się będzie w prestiżowych miejscach związanych np. z nauką, przedsiębiorczością na terenie całej Małopolski.

Program Forum Młodych Talentów obejmuje trzy moduły:

 • Spotkania z inspirującymi ludźmi biznesu, działaczami społecznymi, lokalnymi autorytetami
 • Konferencję podczas której chętni uczniowie będą mogli przygotować krótkie wystąpienia pokazujące ich pasje i osiągnięcia. Założeniem jest propagowanie ciekawych i wartościowych idei, pomysłów, koncepcji z różnych dziedzin życia i nauki. Dla uczniów będzie to przestrzeń do dzielenia się swoją wiedzą, zainteresowaniami i sukcesami
 • Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród w konkursach.

W dniach 28 i 29 maja 2019 r. w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu odbyło się Forum Młodych Talentów  dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz dla ich nauczycieli.

Celem forum było umożliwienie kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli. Spotkanie to stanowiło jednocześnie podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w minionym roku szkolnym. Część plenarną Forum Młodych Talentów otworzyła Halina Wesołowska- wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  a swoją drogę do sukcesu zaprezentowali: Krzysztof Głuc – dyrektor Małopolskiej Szkoły Admninistracji Publicznej  oraz Leszek Skocki – Dyrektor ds. IT w Parku Technologicznym MMC Brainville. Obaj inspirujący goście w trakcie interaktywnych wykładów, odwołując się do własnych doświadczeń, wspólnie z uczniami definiowali pojęcie sukcesu, wskazywali możliwe kierunki pogłębiania zainteresowań i uzdolnień oraz zachęcali do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju.

Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników Konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom wręczono dyplomy oraz  nagrody rzeczowe: tablety, dyski zewnętrzne, pendrive’y. Autorzy najciekawszych prac konkursowych zaprezentowali efekty zrealizowanych projektów.

Fundacja Silver Economy zgodnie z umową w terminach 28 i 29 maja 2019r. zapewniła kadrę dydaktyczną do prowadzenia 2 godzin dydaktycznych wykładów – 2 osoby do każdego z dwóch spotkań, łącznie 4 godziny dydaktyczne, oraz kadrę dydaktyczną do moderowania FMT w wymiarze 6 godzin. 

Za należyte wywiązanie się z umowy Fundacja Silver Economy otrzymała referencje potwierdzające zrealizowane zamówienie.

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej

W ramach przedsięwzięcia zostało utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy, dla uczniów uczęszczających do szkół i placówek kształcenia zawodowego z branży turystyczno- gastronomicznej w Subregionie Sądeckim i obszarze Województwa Małopolskiego.

Fundacja Silver Economy zrealizowała:

 1. Kurs „Carving” – 3 edycje po 40 godzin każda, liczba uczestników: 30 os. (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował tematy:

 • historia i pochodzenie carvingu,
 • narzędzia do carvingu,
 • podstawowe zasady BHP,
 • przygotowanie warzyw i owoców do obróbki,
 • zastosowanie dekoracji i kompozycji w praktyce.

Terminy zajęć:

1 edycja: 10.11.2018 r. – 25.11.2018 r.
2 edycja:  09.02.2019 r. – 17.02.2019 r.
3 edycja: 30.03.2019 r. – 14.04.2019 r.

Zajęcia odbywały się w charakterze wykładowym i ćwiczeniowym. Zajęcia miały na celu przyswojenie przez kursantów umiejętności tworzenia dekoracji i rzeźb z warzyw i owoców. Dzięki zajęciom uczestnicy podnieśli kwalifikacje w zakresie dekorowania potraw i stołów elementami z warzyw i owoców. Dzięki tym zajęciom wizualny aspekt potraw i stołów bankietowych podniesie standard każdego lokalu. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

2. Kurs „Barista” – 3 edycje po 40 godzin, liczba uczestników: 30 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował tematy:

 • podstawowe informacje o kawie,
 • ekspresy do parzenia kawy,
 • podstawowe rodzaje espresso,
 • zasady spieniania mleka.

Terminy zajęć:

1 edycja: 01.12.2018 r. – 09.12.2018 r.
2 edycja: 30.03.2019 r. – 14.04.2019 r.
3 edycja: 11.05.2019 r. – 19.05.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Celem kursu było zdobycie wiedzy na temat profesjonalnego parzenia kawy i jej serwowania oraz poprawnej obsługi maszyn barowych. Barista jest specjalistą od parzenia i podawania kawy. Dzięki udziałowi w szkoleniach uczestnicy nabyli rozległą wiedzę o różnych gatunkach kaw, jej jakości, sposobach przygotowania i podawania, nauczyli się odpowiednio dobierać proporcje składników, poznali różne metody parzenia, potrafią rozeznać się w różnych gatunkach mleka i serwować napoje na wiele różnych sposobów.

Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

3. Kurs „Barman” – 5 edycji po 40 godzin, liczba uczestników: 50 (po 10os. na edycję)

Minimalny program  kursu obejmował:

 • podstawowe zasady pracy barmana,
 • kultura spożywania napojów alkoholowych, wpływ alkoholu na organizm człowieka,
 • organizacja baru i jego wyposażenie w sprzęt i urządzenia

Terminy zajęć:

1 edycja: 14.10.2018 r. – 03.11.2018 r.
2 edycja: 10.11.2018 r. – 25.11.2018 r.
3 edycja: 21.01.2019 r.- 24.01.2019 r.
4 edycja: 21.01.2019 r. – 24.01.2019 r.
5 edycja: 09.02.2019 r. – 17.02.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Celem kursu było zdobycie niezbędnych wiadomości i umiejętności do samodzielnej pracy w charakterze barmana. Dzięki udziałowi w kursie uczestnicy zostali odpowiednio przygotowani do wykonywania takich czynności jak przygotowywanie, eksponowanie, wydawanie oraz serwowanie konsumentom towarów handlowych, wyrobów kulinarnych i napojów w różnego typu bufetach oraz barach otwartej i zamkniętej sieci placówek. Pozwoli to uczestnikom w przyszłości znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę.

Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów, a także egzaminem prowadzonym przed firmą zewnętrzną tj.  Stowarzyszenie Polskich Barmanów, których pozytywny wynik został uwieńczony wydaniem stosownego certyfikatu.

4. Kurs „Obsługa kas fiskalnych” – 3 edycje po 30 godzin, liczba uczestników 30 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

 • część teoretyczna dotyczącą prawnych uregulowań kasy fiskalnej
 • część praktyczną

Terminy zajęć:

1 edycja: 30.11.2018 r. – 10.12.2018 r.
2 edycja: 15.03.2019 r. – 25.03.2019 r.
3 edycja: 29.03.2019 r. – 08.04.2019 r.

Celem szkolenia było zdobycie umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku kasjera-sprzedawcy. Dzięki udziałowi uczestników w szkoleniu  nabyli oni wiedzę z zakresu podstawowych czynności wykonanych przez każdego sprzedawcę przy użyciu kas fiskalnych, a także poznali wiele przydatnych wskazówek dotyczących organizacji stanowiska handlowego. Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

5. Kurs „Zdobnictwo cukiernicze” – 3 edycje po 40 godzin, liczba uczestników: 30 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

 • nowoczesne urządzenia produkcyjne,
 • formy i szablony,
 • zdobienie z stylu angielskim z wykorzystaniem mas cukrowych, marcepanu,
 • napisy z kremów, polew,
 • dekoracje z karmelu oraz ciekawe inspiracje z czekolady.

Terminy zajęć:

1 edycja: 04.11.2018 r. – 25.11.2018 r.
2 edycja: 21.01.2019 r. – 24.04.2019 r.
3 edycja: 09.02.2019 r. – 17.02.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Dzięki udziałowi w kursie uczestnicy nabyli więdzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania przyrządów potrzebnych do przygotowywania i dekorowania wyrobów cukierniczych, umiejętności sporządzania różnego rodzaju ciast i wyrobów cukierniczych, umiejętności  sporządzania mas, kremów i innych półproduktów cukierniczych, poznali podstawy dekorowania gotowych produktów cukierniczych.

Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

6. Kurs „Aranżacja stołów” – 2 edycje po 40 godzin, liczba uczestników: 20 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

 • zastawa i bielizna stołowa,
 • składanie serwet,
 • rodzaje kart menu,
 • zasady narycia stołów,
 • kolejność podawania strony i kierunki obsługi,
 • organizacja przyjęć bufetowych.

Terminy zajęć:

1 edycja: 01.12.2018 r. – 09.12.2018 r.
2 edycja: 16.03.2019 r. – 24.03.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Absolwent kursu poznał sposoby dekoracji stołu na wybrane okazje w zależności od pory roku, nauczył się układać serwetki, winietki oraz formować kompozycje z kwiatów i roślin. 

Kurs kończy się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

7. Kurs „Potrawy regionalne” – 3 edycje po 40 godzin, liczba uczestników: 30 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

 • surowce wykorzystywane do przygotowywania potraw w rejonie sądeckim,
 • potrawy z mąki,
 • potrawy z wykorzystaniem ziemniaków,
 • potrawy z fasoli, kapusty, grochu ,,potrawy świąteczne”

Terminy zajęć:

1 edycja: 20.10.2018 r. – 28.10.2018 r.
2 edycja: 21.01.2019 r. – 24.01.2019 r.
3 edycja: 30.03.2019 r. – 14.04.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Absolwenci kursu uzyskali wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania potraw według starych przepisów kuchni regionalnej, w nowych aranżacjach.

Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

8. Kurs „Prawo jazdy kat. B” – 4 edycje po 60 godzin, liczba uczestników: 40 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

 • część teoretyczną, która przeprowadzana była w formie wykładów
 • ćwiczeń w zakresie podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązków i praw kierującego pojazdem oraz uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązków i praw kierującego pojazdem, a także naukę udzielania pierwszej pomocy.

Terminy zajęć:

1 edycja: teoria 25.09.2018r. – 01.10.2018r. z praktyką do 18.11.2018r.
2 edycja: teoria 15.01.2019r. – 22.01.2019r. z praktyką do 06.04.2019r.
3 edycja: teoria 20.03.2019r. – 28.03.2019r. z praktyką do 15.06.2019r.
4 edycja: teoria 05.06.2019r.- 13.06.2019r. z praktyką do 09.08.2019r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

9. Kurs „Animator czasu wolnego gości hotelowych” – 2 edycje po 30 godzin, liczba uczestników: 20 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

 • zapoznanie ze specyfiką pracy animatora hotelowego, prawnymi uwarunkowaniami pracy,
 • poznanie technik metodyki pracy
 • uświadomienie młodzieży jakie są psychologiczne podstawy pracy animatora
 • nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Terminy zajęć:

1 edycja: 20.10.2018 r. – 10.11.2018 r.
2 edycja: 16.03.2019 r. – 30.03.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Uczestnicy kursu poznali czym jest organizacja czasu wolnego, kim jest animator, jak i gdzie pracuje, odkryli w sobie ducha animacji, poznali metody i techniki pracy z dziećmi i dorosłymi, poznali mnóstwo gier, zabaw, aktywności sportowych, tańców, nabyli umiejętności tworzenia scenariuszy i programów animacyjnych, które wykorzystają w przyszłości w pracy.

Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

10. Kurs „Domowe pieczywo” – 2 edycje po 40 godzin, liczba uczestników: 20 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

 • pieczywo – kwalifikacja,
 • produkcja domowa,
 • technika sporządzania ciasta,
 • urządzenia domowe do wypieku chleba,
 • przykłady produkcji wyrobów piekarskich i okazjonalnych.  

Terminy zajęć:

1 edycja: 01.12.2018 r. – 09.12.2018 r.
2 edycja: 09.02.2019 r. – 17.02.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Celem kursu było przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z samodzielnym wypiekiem chleba, ale także zapoznanie osób pretendujących do miana domowego piekarza z podstawowymi informacjami dotyczącymi pieczywa. Dzięki udziałowi w kursie stały się bardziej dostęone dla uczestników tajniki pieczenia chleba.

Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

11. Kurs ”Język rosyjski w gastronomii i hotelarstwie” – 2 edycje po 60 godzin, liczba uczestników: 20 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

 • rozwijanie umiejętności pisania formalnych dokumentów do prowadzenia korespondencji takich jak : email, list potwierdzający rezerwację, fax,
 • doskonalenie komunikowania się z klientem w hotelu w różnych sytiacjach,
 • doskonalenie słownictwa i zwrotów.

Terminy zajęć:

1 edycja: 29.11.2018 r. – 18.12.2018 r.
2 edycja: 15.04.2019 r. – 13.06.2019 r.

Zajęcia mają charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Kurs kończy się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

12. Kurs „Język niemiecki w gastronomii i hotelarstwie” – 2 edycje po 60 godzin, liczba uczestników: 20 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

 • umiejętność pisania formalnych dokumentów do prowadzenia konwersacji takich jak: email, list potwierdzający rezerwację, fax;
 • doskonalenie sprawności komunikowania się z klientem w hotelu w różnych sytuacjach,
 • doskonalenie słownictwa i zwrotów, które pomoże im fachowo i kompleksowo obsługiwać gości hotelowych posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych dziedzinach.

Terminy zajęć:

1 edycja: 23.11.2018r. – 11.12.2018r.

2 edycja: 15.04.2019r- 19.06.2019r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu kursu.

13. Kurs „Kalkulacje gastronomiczne” – 2 edycje po 40 godzin, liczba uczestników: 20 (po 10 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

 • obliczanie wartości odżywczej i energetycznej produktów, potraw posiłków,
 • sporządzanie zapotrzebowania na surowce/ półprodukty do kalkulacji imprez okolicznościowych
 • wykorzystanie programów komputerowych do sporządzania kalkulacji Food-cost.

Terminy zajęć:

1 edycja: 02.12.2018 r. – 16.12.2018 r.
2 edycja: 16.03.2019 r. – 13.04.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu kursu.

14. Kurs „Domowego wyrobu wędlin” – 2 edycje po 30 godzin, liczba uczestników: 10 (po 5 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:

 • wyrób swojskich szynek, kiełbas, pasztetów, w warunkach domowych według starych tradycyjnych receptur bazujących na naturalnych dodatkach
 • uświadomienie młodzieży jakie korzyści płyną z ich spożywania.

Terminy zajęć:

1 edycja: 03.12.2018 r. – 22.12.2018 r.
2 edycja: 02.05.2019 r. – 25.05.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Celem szkolenia było przygotowanie kursantów do samodzielnego wyrobu naturalnych wyrobów mięsnych w warunkach domowych. Każdy uczestnik po zakończonym kursie potrafi ocenić jakość mięsa z jakiego wykona wyroby. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu kursu.

15. Kurs,, Kwiaty cukrowe i ich wykorzystanie w produkcji tortów w stylu angielskim‘’ 3 edycje po 30 godzin, liczba uczestników: 15 (po 5 os. na edycję)

Minimalny program kursu obejmował:
 • podstawowe składniki do produkcji mas cukrowych,
 • rodzaje lukrów plastycznych stosowanych w cukiernictwie,
 • sposób barwienia, przygotowywania i zabezpieczania mas cukrowych przed zepsuciem,
 • właściwe wykorzystanie mas cukrowych do sporządzenia kwiatów.

Terminy zajęć:

1 edycja: 01.12.2018 r. – 18.12.2018 r.
2 edycja: 02.05.2019 r. – 25.05.2019 r.
3 edycja: 01.06.2019 r. – 18.06.2019 r.

Absolwenci uczestniczący w kursie nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu
 • rodzajów kierunków stylu angielskiego oraz czym się charakteryzują
 • rodzajów ciast wykonywanych w Wielkiej Brytanii i zasad dostosowania dekoracji z lukru plastycznego do smaków preferowanych w Polsce, tak by torty były nie tylko piękne, ale także pyszne
 • zalet i wad dekoracji w stylu angielskim
 • rodzaju funkcji jakie pełnią składniki lukru plastycznego (przydatne podczas samodzielnej produkcji)
 • rodzaju narzędzi i surowców potrzebnych do rozpoczęcia przygody z kwiatami cukrowymi
 • zasad projektowania tortów (nie tylko piętrowych) by stanowiły spójną kompozycję
 • zasad wykończania tortów, by sprawiały wrażenie dopracowanych
 • rodzaju narzędzi i technik stosowania ich w różnych kierunkach dekoracji w stylu angielskim.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

Całość zamówienia opiewała na kwotę 286 910,00 zł brutto i została należycie wykonana w okresie czerwiec 2018 sierpień 2019 r., co potwierdzono stosownymi referencjami.

Umowa nr 10/T – G/ZP-K/10.2.2/2018
zawarta w dniu 26.06.2018 r. w ramach projektu „Utworzenie Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako
odpowiedź na potrzeby rynku pracy”

 1. Kurs dla nauczycieli „Obsługa programu Dieta 5” – 1 edycja po 30 godzin, liczba uczestników: 5 os.

Minimalny program kursu obejmował takie tematy jak:

 • minimalna obsługa programu dieta 5
 • ocena sposobu żywienia (omówienie poszczególnych metod – ilościowa, jakościowa mieszana, wywiad żywieniowy),
 • ocena stanu odżywienia (pomiary antropometryczne, biochemiczne, wskaźniki niedożywienia, wywiad, niedożywienie i jego podział),
 • klasyfikacja i charakterystyka diet (dieta łatwo strawna, łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu, diety o zmienionej konsystencji, dieta ubogoenergetyczna, dieta bogatobiałkowa, niskobiałkowa).

Terminy zajęć: 26.07.2019 r. – 28.07.2019 r.

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu kursu.

2. Kurs dla nauczycieli „Kwiaty cukrowe od podstaw” – 1 edycja po 30
godzin, liczba uczestników: 5 os.

Minimalny program kursu obejmował:

 • projektowanie kwiatowych dekoracji,
 • podstawowe zasady tworzenia kompozycji z kwiatów oraz wykorzystania ich do modelowania dekoracji z kwiatów cukrowych,
 • podstawowe techniki wykorzystywane do tworzenia profesjonalnych cukrowych kwiatów i liści,
 • zasady umieszczania bukietów cukrowych na tortach piętrowych i płaskich.

Celem kursu było zapoznanie uczestników z zasadami projektowania kwiatowych dekoracji o niewielkiej pracochłonności oraz tych z przepychem i z dużym nakładem pracy, a także sprawienie, aby te pierwsze wyglądały jak te drugie. Uczestnicy zapoznali się ponadto z podstawowymi zasadami tworzenia kompozycji z kwiatów oraz wykorzystywania ich do modelowania dekoracji z kwiatów cukrowych. Zapoznali się także z:

 • podstawowymi technikami wykorzystywanymi do tworzenia profesjonalnych cukrowych kwiatów i liści,
 • metodami sprawiania, żeby kwiaty cukrowe wyglądały jak żywe,
 • zasady umieszczania bukietów cukrowych na tortach piętrowych i płaskich (okrągłych i prostokątnych).

Zajęcia miały charakter wykładowy i ćwiczeniowy. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie i certyfikat o ukończeniu kursu.

Termin kursu: 25.05.2019 r. – 15.06.2019 r.

Głównym celem zamówienia było przeprowadzenie kursów dla nauczycieli – uczestników projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako  odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. Całkowita wartość szkoleniowa zamówienia wyniosła 18 450,00 zł brutto i została wykonana należycie w okresie styczeń 2019 r. – sierpień 2019 r., co zostało potwierdzone stosownymi referencjami.

Nowoczesny recepcjonista hotelowy

Szkolenie trwa od maja do czerwca 2016r i obejmuje 96h zajęć teoretyczno – zawodowych
Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
Chec podniesienia wiedzy i umiejętności, pozytywne nastawienie do szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretyczno- praktycznej z zakresu wykonywania zawodu recepcjonisty hotelowego jak również obsługi kas fiskalnych
Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów dla uczestnikow, warunek min, 80% obecności.

Kelner barman z elementami baristyki

Szkolenie obejmie 104 h zajęć teoretyczno- zawodowo – warsztatowych oraz praktycznych
Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
Chęć podniesienia wiedzy i umiejętności, pozytywne nastawienie do szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretyczno- praktycznej z zakresu wykonywania zawodu kelnera – barmana jak również obsługi kas fiskalnych
Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów dla uczestników, warunek min, 80% obecności.

Kucharz z podstawami Carvingu

Szkolenie rozpoczęło się 13.07.2016 zakończyło się 18.18.2016
Szkolenie zamknięte
Szkolenie obejmuje 120h zajec teoretyczno – zawodowo- warsztatowych oraz praktycznych
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie kucharz
Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczeń oraz certyfikatów dla uczestników, warunek min, 80% obecności.

Szkolenie komputerowe dla Seniorów należących do ”Klubu Integracji Międzypokoleniowej”

Seniorzy należący do Klubu, uczestniczą od 1.01.2016 r. do 27.12.2016 r. w szkoleniu komputerowym. Poszerzają swoją wiedzę na temat Obsługi komputera:

 • Praca w środowisku MS Windows XP/Vista/7/8/10
 • Edytor tekstu – formatowanie tekstu, drukowanie (Word)
 • Praca w Internecie (wyszukiwanie informacji, e-mail, komunikatory internetowe) oraz wiele innych.

REKLAMACJE

W trosce o wysoką jakość naszych usług oraz w celu spełnienia oczekiwań klientów wprowadziliśmy możliwość składania reklamacji. W przypadku realizacji usług niezgodnie z podjętymi zobowiązaniami.
W jaki sposób niezadowolony klient może reklamować szkolenie?
Wszelakie reklamacje będą rozpatrywane i uzgadniane osobiście

Diagnozy potrzeb szkoleniowych