Fundacja Silver Economy zrealizowała kurs ,, Pracownik obsługi biurowej” w terminach 19.07.2018 do 09.03.2018 oraz 22.11.2018 do 19.12.2018r. dla 37 osób w ramach projektu pt. ,, Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego” realizowanego z Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pracownik obsługi biurowej to osoba, która odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy biura. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.: obsługa petentów, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizacja dokumentów, pisanie pism biurowych oraz analiza kierowanych do firmy zapytań ofertowych, przeszukiwania i analizy biuletynu zamówień publicznych, przygotowania ofert o specyfice zamówień publicznych, monitorowanie rozstrzygniętych przetargów.

PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ – POŻĄDANE CECHY

Pożądane cechy:

 • Dobry stan zdrowia
 • Dobra sprawność ruchowa i wytrzymałość fizyczna (praca w ciągłym ruchu i dyspozycji)
 • Dobry wzrok słuch, spostrzegawczość, dobra pamięć
 • Zrównoważenie emocjonalne
 • Komunikatywność(umiejętność dostosowania się do różnych sytuacji związanych z obsługą firmy, kontrahentów)
 • Akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • Zdolność logicznego myślenia
 • Zdyscyplinowanie
 • Kultura osobista, takt i uprzejmość
 • Uczciwość, sumienność, poczucie obowiązku i odpowiedzialności
 • Zmysł organizacyjny i odwaga podejmowaniu decyzji (umiejętność pracy indywidualnej i w zespole)
 • Poczucie estetyki (troska o własny wizerunek w miejscu pracy i miejsca pracy)
 • Nowatorska postawa wobec wykonywanych zadań
 • Aktywna chęć podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • Choroby układu kostnego, wady postawy
 • Schorzenia neurologiczne, niektóre choroby psychiczne

Program szkolenia:

 1. Wiedza o gospodarce
  1.1. Podstawy ekonomii
  1.2. Zasady rachunkowości
  1.3. Podstawowe zagadnienia prawne
  1.4. Socjologia i psychologia pracy
  1.5. Aktywne poszukiwanie pracy
  1.6. Ogólne przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 2. Organizacja i funkcjonowanie biura
  2.1. Organizacja pracy biurowej
  2.2. Rodzaje, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów
  2.3 Prowadzenie i obsługa korespondencji
  2.4. Prowadzenie rozmów
  2.5. Organizacja i obsługa spotkań
 3. Komputer w pracy biurowej
  3.1. Budowa i obsługa komputera
  3.2. Korzystanie z usług internetowych
  3.3. Skanowanie, tworzenie i obróbka grafiki
  3.4. Redagowanie i formatowanie dokumentów
  3.5. Wykonywanie obliczeń
  3.6. Korzystanie z baz danych
 4. Technika biurowa
  4.1. Urządzenia i sprzęt biurowy
  4.2. Urządzenia i sprzęt pomocniczy

Referencje