Celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. oraz osób dorosłych z terenów wiejskich i wiejsko–miejskich powiatu .nowosądeckiego. Zadania .projektu to: zakup sprzętu teleinformatycznego do szkół, przeprowadzenie szkoleń z zakresu programowania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób dorosłych, zajęcia praktyczne dla uczniów klas I – III 18 szkół
podstawowych .z terenu pow.nowosądeckiego wsparcie techniczne i merytoryczne dla nauczycieli przez 6 m-cy.

Projekt jest adresowany do 18 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 30 osób dorosłych – pracowników bibliotek publicznych .z siedzibą w gminach wiejskich lub wiejsko-miejskich na terenie powiatu .nowosądeckiego .lub pracowników publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury z siedzibą w gminach wiejskich lub wiejsko-miejskich na terenie pow. nowosądeckiego . W projekcie weźmie
udział 288 uczniów klas I-III SP (16 dzieci x 18 szkół). Efektem projektu będzie 336
przeszkolonych osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe .w zakresie programu
Zobacz stronę projektu: www.innowacyjneszkoly.eu