Misja i wartości

Nasza misja to przede wszystkim:

„Pomagać ludziom i organizacjom rozwijać się tak, aby mogły sprostać wyzwaniom jakie stawia współczesny świat”

Misję tę realizujemy przez szeroko pojęte działania edukacyjno-rozwojowe, które są dostosowane do potrzeb konkretnego klienta.

Fundacja powstała w roku 2013. Celem organizacji jest:

 • zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży i seniorów;
 • wspieranie i propagowanie samorządności, postaw prospołecznych i działalności na rzecz dobra społ. I społeczności lokalnych;
 • wzrost obywatelskiej aktywności edukacyjnej;
 • przeciwdziałanie przestępczości, uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu;
 • propagowanie i wdrażanie idei zjednoczonej Europy;
 • promowanie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i społecznego środowisk młodzieżowych;
 • promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej;
 • organizacja wolnego czasu młodzieży i seniorów;
 • wspieranie środowisk marginalizowanych społecznie, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i bezrobotnych;
 • działalność na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i estetyki otoczenia;
 • popularyzacja wiedzy w dziedzinie nauk społecznych, pedagogicznych, historycznych i ekonomicznych;
 • propagowanie zasad zdrowego stylu życia i krzewienia kultury fizycznej.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków, a osiągany dochód przekazuje na cele statutowe. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.