Kodeks etyczny Fundacji Silver Economy

Fundacja Silver Economy będąca niezależną i  apolityczną organizacją pozarządową prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

Ponadto za priorytety swojego działania Fundacja postawiła sobie budowanie zaufania do swojej działalności, promowanie dobrych praktyk edukacyjno-szkoleniowych oraz przestrzeganie najwyższych standardów jakości.

Tym samym Fundacja Silver Economy świadczy usługi z należytą starannością zapewniając ich realizację wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Swoim klientom zapewnia również ochronę danych osobowych oraz poufność informacji, uzyskanych w związku ze świadczeniem usług. W razie roszczeń lub niewyjaśnionych sytuacji dopuszcza się możliwość składania reklamacji oraz dąży do polubownego załatwiania sporów.