Fundacja Silver Economy była wykonawcą doradztwa psychologicznego na zlecenie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – realizatora projektu „Mój szef to ja! II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, VIII Oś Priorytetowa – Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w Subregionie Sądeckim do 14.05.2021 r. poprzez wsparcie 675 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza.

Fundacja Silver Economy w ramach projektu przeprowadziła zajęcia wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu w łącznym wymiarze 326 godzin, a jego wartość wyniosła 32 600,00 zł. Ze wsparcia psychologicznego skorzystało 11 grup (każda grupa liczyła ok 15 osób). Za należycie przeprowadzone zajęcia oraz ocenę wniosków w terminie lipiec 2018 – październik 2019r.  Fundacja Silver Economy otrzymała stosowne referencje.