Fundacja Silver Economy była wykonawcą usługi przeprowadzenia oceny merytorycznej  wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz oceny merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, na zlecenie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości – realizatora projektu „Mój szef to ja! II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, VIII Oś Priorytetowa – Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w Subregionie Sądeckim do 14.05.2021 r. poprzez wsparcie 675 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza.

Fundacja Silver Economy w ramach zlecenia zapewniła czterech doradców biznesowych z bardzo wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem, którzy dokonali w okresie lipiec 2018 – październik 2019r. ocen merytorycznych wniosków, w łącznej liczbie 342 szt.
o całkowitej wartości 49 590,00 zł.

Za należycie przeprowadzone eksperckich ocen Fundacja Silver Economy otrzymała stosowne referencje.