Chcesz rozwinąć swoją firmę szkoląc siebie i pracowników?

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA

DLA KOGO

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek), z siedzibą/oddziałem, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu podhalańskiego (powiat nowotarski, suski i tatrzański).

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Grupy docelowe oraz usługi, dla których wsparcie może zostać zwiększone do 80% (wtedy wkład własny Przedsiębiorstwa wynosi 20%). Są to:
pracownicy powyżej 50 roku życia,
pracownicy o niskich kwalifikacjach,

  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Nowy Targ; Zakopane),
  • przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER,
  • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia

BON ROZWOJOWY

1 Bon = 60,00 PLN
Bon ma określoną ważność wyrażoną w miesiącach.
Limity bonów:

  • usługi szkoleniowej – 1 bon/ godz. (tj. 60,00 zł/godz.),
  • usługi doradczej (coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 2 bony/ godz. (tj. 120,00 zł/godz.),
  • usługi jednorazowej (egzaminu) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60

W sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł, lub 30 zł dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio 4, lub 2 godzin szkolenia.

Projekt: „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy;; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP; Numer umowy: RPMP.08.04.01-12-0078/19-00
Wartość projektu 8 951 980,53 zł, w tym współfinansowanie UE 7 443 916,53 zł.

POTRZEBUJESZ POMOCY ?? JUŻ DZIŚ SKONTAKTUJ SIĘ Z FUNDACJĄ SILVER ECEONOMY. NASZ PROFESJONALNY ZESPÓŁ JEST GOTOWY I CZEKA WŁAŚNIE NA CIEBIE!!!

e-mail: fundacja@silvereconomy.plppopiolek@silvereconomy.pl

Telefon: 601 546 601