Fundacja Silver Economy w dniu 24.08.2020r zawarła umowę kontraktową
nr 01/08/2020/CIS z Spółdzielnią Socjalną Serwis  na organizację i przeprowadzenie kursu ,, Kucharz” dla średnio 20 osób w terminie
24.08 do 31.09.2020r. Projekt pn. „CIS- aktywnie i skutecznie”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – projekty konkursowe. Kurs będzie trwał 72 godziny
( w tym 80% praktyki). Fundacja zapewnia dwóch trenerów oraz wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do realizacji kursu. Miejscem realizacji jest Stary Sącz.