Fundacja Silver Economy w dniu 24.08.2020r zawarła umowę nr 07/KSDM/2020/1 z LGD ,, KORONA SĄDECKA” na opracowanie indywidualnych planów działania dla 45 uczestników /- czek projektu ,, Korona Sądecka dla młodych” w zakresie doskonalenia zawodowego uczestników. W ramach tego działania zostanie zrealizowanych maksymalnie 270 godzin wsparcia. Identyfikacja potrzeb uczestników/-czek jest realizowana zgodnie ze Standardami usług obowiązujących w ramach naboru konkursowego POWER.01.02.01-IP.15-12-008/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.