Fundacja Silver Economy w dniu 02.07.2020 roku zawarła umowę z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na świadczenie usługi oceny testów uzdolnień uczniów w zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, TIK, w ramach projektu Małopolskie Talenty w okresie od 02.07.2020 r do 01. 10. 2020 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych.

Testy diagnostyczne są przeprowadzane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Testy diagnostyczne mają charakter psychologiczny i zostały opracowane do etapu edukacyjnego i obszaru kształcenia co oznacza, ze ten sam test piszą uczniowie wszystkich klas danego etapu – uczniowie klas IV-V szkoły podstawowej piszą test dla szkoły podstawowej etap I, uczniowie klas VI-VII szkoły podstawowej piszą test dla szkoły podstawowej etap II, uczniowie szkoły licealnej i techników piszą testy przeznaczone dla tego etapu.

W pierwszym terminie od 02.07.2020 do 15.07.2020 Fundacja Silver Economy dokonała oceny testów :

  • Język obcy – 368
  • Matematyka – 322
  • Przedsiębiorczość – 141
  • Technologie informacyjno – komunikacyjne – 284


Łącznie 1115 testów