Fundacja Silver Economy w dniu 30.01.2020 r. podpisała umowę z Miastem Grybów na realizację zadania publicznego, dotyczącego kompleksowych programów aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Możemy więcej”, w zakresie aktywizacji edukacyjnej i zawodowej pn. Usługi Aktywnej Integracji – aktywizacja edukacyjna i zawodowa, dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Priorytetowej – Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.