Fundacja Silver Economy w okresie 01.08.2017 do 31.10.2018 r. realizowała projekt z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu było nabycie/podniesienie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób dorosłych z terenów wiejskich i wiejsko–miejskich powiatu nowosądeckiego.
Projekt był adresowany do 18 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 30 osób dorosłych – pracowników bibliotek publicznych z siedzibą w gminach wiejskich lub wiejsko-miejskich na terenie powiatu nowosądeckiego lub pracowników publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury z siedzibą w gminach wiejskich lub wiejsko-miejskich na terenie powiatu. W projekcie wzięło udział 288 uczniów klas I-III SP (16 dzieci x 18 szkół). Efekt projektu to 336 przeszkolonych osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w zakresie programowania.